bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

927
A A A

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

KONTAKT:

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W CHODZIEŻY

siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Notecka 28

64-800 Chodzież

tel: (067) 2820 893

tel.kom. +48 604 462 072

mail: gops@gminachodziez.pl

KOMUNIKAT

Sytuacja związana z obecnie panującym stanem epidemii, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też, przekazujemy informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” (pobierz: https://twojparasol.com/), która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

                                                               https://twojparasol.com/


Telefon zaufania dla dzieci - 116111

PRZECZYTAJ KONIECZNIE!!! ► Rzecznik Praw Obywatelskich informuje: Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii


OSOBISTY PLAN AWARYJNY - Otwórz


Skład Gminnego Zespołu Interdycyplinarnego:

Przewodnicząca zespołu:

Agnieszka Szmytkowska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

Członkowie zespołu:

 • Julia Koc – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Rodzinnych

 • Natalia Głąb – Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

 • Elżbieta Grzelaczyk – Szkoła Podstawowa w Strzelcach

 • Agata Bielecka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

 • Angelika Nowak– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

 • Agnieszka Kluczyńska– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

 • Lidia Skóra– Szkoła Podstawowa w Stróżewie

 • Sebastian Nowak – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Artur Weber - Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży

 • Anna Sobańska- Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży

 • Anna Kalinowska - Szkoła Podstawowa w Zacharzynie

 • Magdalena Kacprzak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
 • Aleksandra Cyran – Szpital Powiatowy w ChodzieżyZadania zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1)diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym;

5)inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego określa

Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Chodzież oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Chodzież oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR XXIX/228/2021 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chodzież na rok 2021


 

PROCEDURA „NIEBIESKA KARTA” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

Wszczęcie procedury "Niebieska Karta" następuje przez wypełnienie formularza w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.


Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Formularz „Niebieska Karta – A” : wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia

Formularz „Niebieska Karta – B” : jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

Formularz „Niebieska Karta – C” : wypełnia się go w celu przedstawienia sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie; wypełnia się na posiedzeniu grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego w obecności osoby, co do której występuje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.


Procedurę oraz wzory formularzy określa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"(Dz. U. Nr 209, poz. 1245 z dnia 3 października 2011 r.)

Dokumenty do pobrania:

Formularz "Niebieska Karta - A"

Formularz "Niebieska Karta - B" 

Formularz "Niebieska Karta - C" 

Formularz "Niebieska Karta - D" 


Informacje Ogólne:

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Czym jest przemoc w rodzinie

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

ul. Rydygiera 23
tel. 67 349 09 69/70
ośrodek czynny całą dobę
e-mail: sowpila@interia.pl

Placówka zapewnia schronienie bez skierowania i bez względu na dochód, na okres 3 mc z możliwością przedłużenia.
Osobom przebywającym w Ośrodku udzielana jest pomoc:
 • o charakterze interwencyjnym (pomoc psychologiczna, medyczna i wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej)
 • pomoc o charakterze terapeutyczno – wspomagającym (indywidualna terapia, pomoc socjalna i prawna). 

INFORMACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

LINK www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/karty-informacyjnej-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/


 • ulotki REAGUJ NA PRZEMOC
 1.  Ulotka
 2. Ulotka
 3. Ulotka
 4. Ulotka
 5. Ulotka


ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0