bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

895
A A A

Poziomy recyklingu i odzysku

 

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) – art. 3 ust. ust. 2 pkt 9 lit. c.

 

Zgodnie z art. 3aa i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.):

Gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;

3) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Należy podkreślić, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) z roku na rok wymagane do osiągnięcia poziomy są coraz wyższe.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

  • Poziomy recyklingu pdf

Tabela nr 1. Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

Poziom wymagany

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Chodzież

34

34,38

40,60

49,8

53,8

56,36

56,70

47,66

33,72

 

Zaobserwowano widoczny spadek masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy Chodzież w stosunku do lat poprzednich. Niestety pierwszy raz nie udało się osiągnąć za 2020 rok wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który wyniósł 33,72%.

 

Tabela nr 2. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

Poziom wymagany

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Chodzież

0

100

100

100

100

100

100

97,51

100

W Gminie Chodzież w roku rozliczeniowym poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami, odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wyniósł 100%, zatem kształtował się powyżej poziomu wymaganego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]. Natomiast sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określony został w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia.

 

Tabela nr 3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji przekazywane do składowania

Rok

2012

2013 –16 lipca

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 – do dnia 16 lipca

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Chodzież [%]

183,9

110,1

35,2

10,7

0

0

20,29

0

0

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania został w 2020 roku, tak jak w latach minionych, osiągnięty i wyniósł 0%.

 

Nieosiągnięcie wymaganych poziomów skutkuje nałożeniem na gminę wysokich kar pieniężnych. Istotne jest, ażeby mieszkańcy gminy prowadzili jak najbardziej efektywną zbiórkę odpadów segregowanych u źródła, a także rozsądnie planowali zakupy.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2020 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych

Rodzaje poziomów
[%]

Altvater Piła
Sp. z o. o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

Zakład Oczyszczania Miasta s. c. Rafał Górski, Dorota Górska

ul. Fabryczna 4
64-800 Chodzież

Zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD” Aleksandra Drozdowska

ul. Młyńska nr 3
64-800 Chodzież

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

(poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,
z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne)

 

 

5,13

 

23,53

 

5,12

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

(poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne)

 

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

100

Odpady komunalne ulegające biodegradacji przekazywane do składowania

(poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.)

 

0

 

0

 

0

 

 

 


ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0