bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

922
A A A

Wycinka Drzew

Usuwanie drzew lub krzewów na terenach stanowiących własność osób fizycznych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

W przypadku, o którym mowa pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu (burmistrz, wójt, prezydent), zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

1. 80 cm –w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3. 50 cm –w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów jest dostępne tutaj

 

Po zgłoszeniu wycinki drzew przedstawiciel Gminy Chodzież dokonuje ich oględzin, z których sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ (burmistrz, wójt, prezydent),
w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ (burmistrz, wójt, prezydent)
nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

Organ (burmistrz, wójt, prezydent), może wnieść sprzeciw w przypadku:

1) lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody,

 

2) spełnienia przez drzewo kryteriów pomnika przyrody,

3) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

4) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane, a budowa ta ma związek  z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ (burmistrz, wójt, prezydent) uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłata, jest pobierana przez ww. organ.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Nie jest wymagane uzyskania zezwolenia ani zgłoszenia na usunięcie:

krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2

  1. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wycinka drzew na terenach stanowiących własność osób prawnych oraz osób fizycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek:

  1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym);
  2. właściciela urządzeń, o których mowa wart. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości,nie jest również wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

  1. spółdzielnię mieszkaniową;
  2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z2004 r. Nr 141, poz. 1492);
  3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest dostępny tutaj


 

Właściwa pielęgnacja drzew !!!!

 

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu);

 

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej. Karę wpłaca się w wysokości 30 % zaraz po ostateczności decyzji a70 % wysokości kary można odroczyć na okres 5 lat jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.

 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3. zniszczenie drzewa lub krzewu (w tym za usunięcie ponad 50% gałęzi);

4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (w tym za usunięcie ponad 30% gałęzi).

 

 


Sprawy w zakresie usuwania drzew i krzewów prowadzi

Lucyna Ewert – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Tel.67/28-11-832 lub 67-28-21-608 w. 32

2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0