bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

2267
A A A

Informacje - Oświata


Harmonogram rekrutacji i kryteria naboru do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chodzież.

Zarządzenie Nr 213/2021 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chodzież na rok szkolny 2021/2022

 

 • Zarządzenie pdf


Uchwała NR XXIV/175/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chodzież

 

 • Uchwała pdf
Realizacja projektu

logotyp

„Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież” , realizacja w okresie od 1.07.2017 r. - 31.01.2019 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i
szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne .


Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia w szkołach na terenie gminy Chodzież i będzie realizowany do końca stycznia 2019 roku, poprzez działania zmierzające do:- wykształcenia u 146 uczniów kompetencji kluczowych, - doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 43 nauczycieli,- doposażenia szkół.

 


Wszystkie zadania projektu będą realizowane na terenie gminy Chodzież, z wyjątkiem kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Zgodnie z „Wytycznymi MR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji” projekt uwzględnia równość szans, niedyskryminację kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych oraz dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia zorganizowanych poza lekcjami. Zajęcia głównie nakierowane są na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne oraz kształtowanie odpowiednich postaw - przedsiębiorczości, kreatywności i zdolności do samodzielnych pomysłów. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą brali udział między innymi w art-terapii, zajęciach metodą Batti Strauss, terapii Integracji Sensorycznej i terapii pedagogicznej. Ponadto 43 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Pracownie szkolne zostaną wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment i doświadczenia. Zostaną także zakupione pomoce matematyczne i specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaplanowano także realizację projektów edukacyjnych np:

- Młody Odkrywca,

- Młody Ogrodnik,

- Sprawny Matematyk,

- Badam otaczający mnie świat,

- W jaki sposób fizyka ułatwia życie,

- Co robić by nasze domy były bardziej ekologiczne.

 

Wartość projektu: 504831,88 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 429107,09 zł
Biuro projektu: Notecka 28, 64-800 Chodzież
Kontakt: w przypadku pytań dotyczących projektu należy wysłać sms o treści „kontakt” pod numer 570686 168, a pracownicy biura skontaktują się z nadawcą smsa.

Zmiana dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące od dnia 03.09.2018 r.

 • Formularz dziecko

Zmiana dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące od dnia 02.08.2018 r.

 • Formularz nauczyciel

Zmiana dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące od dnia 25.05.2018 r.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych
 • Oświadczenie dot. danych osobowych

Zmiana dokumentów rekrutacyjnych: Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące od dnia 01.02.2018 r.

 • Komunikat
 • Regulamin
 • Umowa uczestnictwa dla ucznia
 • Umowa uczestnictwa dla nauczyciela
 • Opinia wychowawcy
 • Formularz nauczyciel
 • Formularz dziecko
 • Oświadczenie personelu
 • Oświadczenie dot. danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Zmiana dokumentów rekrutacyjnych: Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące od dnia 01.11.2017 r

 • Regulamin 11.11.2017
 • Formularz nauczyciel 1.11.2017
 • Formularz dziecko 1.11.2017
 • Umowa uczestnictwa dla nauczyciela 1.11.2017


 • Regulamin
 • Umowa uczestnictwa dla ucznia
 • Umowa uczestnictwa dla nauczyciela
 • Opinia wychowawcy
 • Formularz nauczyciel
 • Formularz dziecko
ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0