bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

4860
A A A

USUWANIE AZBESTURusza powiatowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do dnia 7 czerwca 2021r. będzie przyjmować wnioski o udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021. Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1.


Program współfinansowany jest przez gminy: wiejską Chodzież, miejsko-wiejską Budzyń, miejsko-wiejską Margonin i miejsko-wiejską Szamocin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (w przypadku przyznania dotacji).
Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające nieruchomości położone na terenie gmin: wiejskiej Chodzież, miejsko-wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez gminę.

  • Dokumenty zip

„Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Chodzież”


Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest pdf

Program usuwania azbestu  pdf

Gmina Chodzież w ramach realizacji Programu usuwania azbestu przyjmuje wnioski
o demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest.

Rocznie na realizację zadania przewiduje się środki z budżetu w wysokości 20 tys. zł

 

 

1. Likwidacja wyrobów zawierających azbest obejmuje:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie Gminy Chodzież, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie Gminy Chodzież, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. „Wyroby zawierające azbest" to wyroby i materiały zawierające azbest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119).

 

3. Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia uprawnione są osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, posiadające nieruchomość na terenie Gminy Chodzież.

 

4. Nieruchomość, z której ma zostać usunięty azbest, winna być ujęta w rejestrze wyrobów zawierających azbest danej gminy oraz w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest – WBDA zamieszczonej na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl.

 

5. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28. Nabór wniosków jest ciągły. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do urzędu
do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia w danym roku.

 

6. Należy pamiętać, że w zależności od charakteru wykonywanych robót wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Chodzieskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

 

7. Gmina Chodzież zawiera z Wykonawcą, wyłonionym w trybie zapytania ofertowego, umowę cywilnoprawną na wykonanie prac związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury VAT za ich wykonanie, Gmina pokrywa kwotę w wysokości 100% wartości zadania wykonanego u wnioskodawcy.

 

Gmina nie refunduje prac związanych z usunięciem azbestu wykonanych samodzielnie przez Wnioskujących.

 

Do pobrania:

  • Wniosek word

 

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0